Jste zde

Zakázky

Všechny naše zakázky si můžete prohlédnout v portfoliu smluvního výzkumu.

Ze zakázek roku 2019

 • Středočeské inovační centrum

Analýza potřeb a předpokladů pro řízení konceptu Smart Cities ve Středočeském kraji

V období od března do srpna 2019 jsme provedli průzkum mezi několika desítkami obcí a firem na základě námi formulované metodologie a výzkumných otázek. Výsledkem je rozsáhlá analýza a manažerské shrnutí, k nimž je připojena celá řada příloh, zdrojových dokumentů dat atd. Vedle návrhů, které se objevily na straně respondentů ve vlastním terénním šetření, obsahuje analýza rovněž komentář s našimi doporučeními pro manažerské rozhodování.  

 • EKOLA group, spol. s r.o.

Měření a vyhodnocení hluku z hudebního festivalu

Podíleli jsme se na měření a vyhodnocení hluku z Metronome festivalu Prague 2019 na pražském Výstavišti, který během dvou dnů navštívilo více než 18 000 diváků. Měření byla prováděna v průběhu celého prvního festivalového dne na několika místech přímo v areálu akce, ve dvou měřicích bodech v pražské ZOO a dvou chráněných venkovních prostorech nejbližších staveb. Protože na hluk z venkovní hudební produkce nejsou z hlediska platné legislativy stanoveny žádné požadavky, výsledky měření mohou být pro provozovatele důležitým vodítkem při tvorbě vlastních regulačních plánů. Zároveň je může zohlednit i v rámci plánování  revitalizace a rozvoje areálu Výstaviště.

 • TÜV SÜD Czech s.r.o.

Zkouška automatického hasicího systému pro autobusy

Testovali jsme účinnost hasicích systémů, jimiž budou muset být výhledově vybaveny motorové prostory určitých typů autobusů a autokarů. Zkoušky proběhly v ocelovém zkušebním zařízení o rozměrech a členitosti zjednodušeně odpovídajících motorovému prostoru autobusu. Účinnost hasicího systému byla prokázána uhašením čtyř tzv. požárních scénářů, ke kterým by při reálném požáru v motoru mohlo dojít. Každý scénář je charakteristický různou intenzitou a polohou požáru v motoru. Zdrojem požáru tak byla hořící kapalina v kovových nádobách, hořící dřevovláknité desky (hobra) nasáklé v naftě, rozprášená nafta podporující prostorové hoření nebo kapající motorový olej na výfuk předem nahřátý na vysokou teplotu.

 • Slaměné stavby, spol. s r.o.

Tepelné parametry slaměné stěny

Předmětem zakázky je měření tepelných parametrů výseku obvodové stěny konstrukce prefabrikovaného slaměného panelu. Na základě výsledků pak bude možné stanovit tepelnou vodivost slaměných izolací a prostupu tepla včetně vlivu jeho přenosu zářením mezi stébly a prouděním vzduchu uvnitř této pórovité izolace. Získané poznatky budou využity k optimalizaci materiálových skladeb konstrukcí, řešení detailů a komplexnímu hodnocení navrhovaných a realizovaných budov z hlediska ekonomiky, energetické náročnosti a trvanlivosti.

 • Národní muzeum

Analýza tepelně-vlhkostních poměrů v centrální věži

V rámci rekonstrukce historické budovy Národního muzea proběhla úprava jeho centrální věže na prostor pro pořádání příležitostných akcí pro vybrané hosty. Věž nikdy předtím takto využívána nebyla, proto hlavní projektant cítil respekt z rizika jejího nadměrného vlhkostního zatížení, které by se mohlo v chladných měsících projevit kondenzací na nosných kovových prvcích a časem i možnými statickými problémy. V lednu až únoru 2019 proto v budově muzea proběhlo měření tepelně-vlhkostních podmínek za různých režimů větrání během běžného provozu a rautů. Na základě analýzy výsledků bylo vydáno doporučení ohledně stavebních úprav a způsobu větrání v budově.

 • ČEZ Teplárenská, a. s.

Vliv klimatických podmínek na tepelné ztráty

Tepelné ztráty hrají významnou roli v ekonomické efektivitě projektů centralizovaného zásobování teplem (CZT). V rámci zakázky matematicky modelujeme existující rozvodné tepelné sítě včetně vlivu uložení potrubí, venkovní teploty, slunečního záření, stáří rozvodu, typu izolace apod. Výsledkem bude model lépe popisující tepelné ztráty rozvodu a zohledňující klimatické podmínky v místě sítě CZT pro účely řízení a kontroly stavu sítě.

 • Equidomus s.r.o.

Optimalizace výrobní linky pro stavební truhlářství

Pro společnost zabývající se výrobou zejména dřevěných stájí pro koně jsme provedli optimalizaci výrobní linky pro stavební truhlářství, která zahrnuje nasazení mikrokogeneračních jednotek spalujících dřevo v kombinaci se sušárnou dřeva. Cílem projektu je zvýšení hospodárnosti výrobních strojů a z toho plynoucí vylepšení celkové efektivity využití dostupného dřevěného materiálu a jeho sušení.

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

Návrh a vyhodnocení opatření pro omezení přehřívání nemocničního pavilonu

Za současného stavu překračují letní teploty vzduchu uvnitř dotčené budovy hodnotu 30 °C, což vede ke komplikacím v provozu nemocničního oddělení, které je nutné  v teplém období roku přesouvat jinam. Jako podklad pro kvalifikované rozhodnutí vedení nemocnice o dalším postupu jsme navrhli několik variant řešení, vyčíslili jsme předpokládané náklady spojené s realizací jednotlivých opatření a vyhodnotili jejich výhody i rizika.

 • Sportovní areály města Kladno

Monitorování střešní konstrukce hokejové haly

Navrhli a instalovali jsme systém, který monitoruje chování střešní konstrukce technicky zastaralého stadionu hokejového klubu Rytíři Kladno. Pro přesné měření v kritických bodech jsou využívány tenzometrické snímače a laserové dálkoměry, jež jsou doplněny vnějšími i vnitřními teplotními čidly a meteorologickými stanicemi zaznamenávajícími sílu a směr větru.

 • Schiedel, s.r.o.

Zkouška únosnosti komínového systému

V rámci příprav na uvedení na trh jednovrstvého komínového systému PRIMA OVER BIG určeného pro velké industriální projekty, byly v rámci experimentální analýzy podrobeny zkoušce vybrané dílce výrobní řady o průměru 1 000 mm. Cílem bylo stanovení únosnosti rovných dílů, dvířkového dílu, sopouchu 0° a 45° a dále byl testován vynášecí díl, který slouží ke kotvení komínového tělesa k nosné konstrukci.

 • Zakládání staveb, a.s.

Zatěžovací zkouška lamel podzemních stěn pro budoucí dálniční tunel u Českých Budějovic

Součástí dostavby dálnice D3 u Českých Budějovic je dálniční tunel Pohůrka. Vzhledem ke komplikovaným geotechnickým a hydrogeologickým poměrům v kombinaci s náročnou stavbou byly provedeny zatěžovací zkoušky lamel podzemních stěn navržených zároveň jako pažící, nosné i těsnící konstrukce hloubeného tunelu. Zajišťovali jsme měření relativního přetvoření a stanovení normálového napětí ve třech zkušebních lamelách různých délek pomocí odporových tenzometrů a optovláknových snímačů Fibre Bragg Gratings.

 • Magistrát města Kladna

Měření kvality prostředí v Kladně

Na vybraných kladenských křižovatkách byly instalovány vnější senzory, které monitorují celou řadu ukazatelů kvality ovzduší i dalších hodnot. Naměřené údaje se ukládají na integrační platformu magistrátu, kam se zaznamenávají další údaje z celého Kladna včetně informací o kvalitě vnitřního prostředí v městských administrativních budovách, které sbírají senzory IAQ navržené v našich laboratořích. Na základě dlouhodobého měření a následné analýzy dat bude možné navrhovat například urbanistické, dopravní, stavební a jiné úpravy vedoucí k dalšímu zkvalitňování života v Kladně.

 

Ze zakázek roku 2018

 • Městské části Praha 2 a 7, Slaný, Stehelčeves a Mnichovice

Transfer principů chytrého města do praxe českých měst

V roce 2018 jsme se zabývali jak rozvojem Smart Cities v ČR, tak ověřováním konkrétních technologií a podporou měst v přípravách udržitelných stavebních projektů. Cílem metodiky hodnocení udržitelných chytrých měst je pomoci obcím plánovat jejich rozvoj na základě objektivních dat. Tato praktická pomůcka slouží pro česká města a obce, které mají zájem uplatnit nové technologie pro zkvalitnění veřejných služeb.

 • Obec Mikolajice

Komerční instalace mikroelektrárny WAVE 50

Na podzim 2018 se nám podařilo úspěšně uzavřít jednu důležitou etapu transferu technologií. Ve spolupráci se společností Damgaard byla uvedena na trh mikroelektrárna WAVE 50. První komerční instalace slouží jako zdroj elektřiny a tepla pro zásobování obecního úřadu, prodejny a hasičské zbrojnice v Mikolajicích u Opavy. Jednotku lze díky venkovnímu provedení velmi rychle instalovat a je schopna dosahovat tepelného výkonu až 50 kW, navíc dokáže bez problémů zpracovat i velmi nekvalitní dřevní štěpku. V blízké době plánujeme zahájení malosériové výroby.

 • Mandík, a. s.

Analýza detailů nového pláště vzduchotechnické jednotky

Provedli jsme výpočetní i experimentální posouzení několika variant nového řešení pláště vzduchotechnické jednotky a současně jsme konzultovali řešení navržená zadavatelem. Cílem bylo dosáhnout nejvyšších tříd tepelné izolace z hlediska tepelných mostů a prostupu tepla podle tříd daných normou ČSN EN 1886.

 • Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI

Redistribuce vlhkosti v konstrukcích

Měřili jsme tepelně-vlhkostní parametry materiálů z obnovitelných surovin a zabývali jsme se modelováním a experimentálním měřením redistribuce vlhkosti v konstrukcích vytvořených z těchto materiálů. Záměrem projektu je lépe pochopit tepelně-vlhkostní jevy v moderních konstrukcích z přírodních materiálů a minimalizovat riziko poruch. Smluvní výzkum je zaměřený na izolační materiály z obnovitelných surovin a probíhá až do roku 2019.

 • Česká agentura pro standardizaci a MPO ČR

Katalog a webové stránky recyklace ve stavebnictví

Pro stavební praxi jsme připravili přehledný katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin, který rozšíří povědomí o aktuálních možnostech recyklace ve stavebnictví. Do katalogu jsme vložili příklady recyklace, zpřehlednili jsme kategorie výrobků, ve kterých lze recyklaci aplikovat, a výrobky s obsahem recyklované složky včetně podpůrných legislativních dokumentů. Vytvořili jsme rovněž doprovodný web www.recyklujmestavby.cz

Ze zakázek roku 2017

 • Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI

Vliv přírodních tepelně-izolačních materiálů na vlhkostní chování skladeb stěn moderních dřevostaveb

Cílem výzkumu pro Fraunhofer WKI bylo podrobné zmapování výhod a nevýhod, které plynou z použití přírodních tepelných izolantů v moderních dřevostavbách. Provedli jsme tak několik laboratorních experimentů a zaměřili jsme se v nich na redistribuci vlhkosti mezi dřevěnou stojkou s vysokou počáteční vlhkostí a výplňovou tepelnou izolací s běžnou provozní vlhkostí. Pro experiment jsme použili čtyři tepelné izolanty: foukanou celulózu, foukané dřevovlákno, dřevovláknitou desku a také desku z minerálních vláken. Použité vzorky pokaždé zastupovaly charakteristický výsek skladby obvodové stěny dřevostavby. Výsledky provedeného výzkumu budou dále sloužit k validaci numerických modelů dynamického transportu vlhkosti ve skladbách dřevostaveb.

 • Magistrát hl.m. Prahy

Energetická simulace objektu Emauzy

Pro objekt Emauzy jsme provedli výpočty hodinových výkonů pro vytápění a chlazení budovy. Získané výstupy dál poslouží jako podklad pro navrhování technických systémů a zdrojů energie. Kromě toho jsme zpracovali simulaci vnitřního prostředí vybraných kanceláří, abychom ověřili koncept systému pro chlazení v extrémních klimatických podmínkách. Pro snížení energetické náročnosti budovy jsme analyzovali použití fotovoltaického systému v různých variantách a posoudili jsme možnosti snížení elektrického příkonu budovy v několika variantách. Na závěr jsme uvedli doporučení pro koncepci technických systémů a zdrojů energie jako podklad pro zadávací dokumentaci. 

 • Město Kroměříž

Studie energetických úspor v Domově pro seniory Kroměříž

Pro Domov pro seniory ve Vážanech v Kroměříži jsme navrhli úsporná energetická opatření a to v několika variantách. Provedli jsme energetickou bilanci, stanovili jsme ekonomické úspory a investiční náklady, které by měli sloužit jako podklad pro rozhodování a případnou projekční činnost. Náš návrh a naše vyhodnocení úsporných opatření jsme provedli s ohledem na možnost získání dotační podpory v rámci OPŽP.

 • Fenix Trading s.r.o.

Subjektivní hodnocení tepelného komfortu při různých způsobech vytápění

Předmětem smluvního výzkumu bylo hodnocení tepelného komfortu, který vnímá člověk při různých způsobech vytápění a nastavení požadované teploty pomocí běžně dodávaného regulátoru.  Jedná se především o rozdíly v optimální teplotě vzduchu z hlediska minimalizace provozní energetické náročnosti a vnímání tepelného komfortu.
 Tento projekt vyplynul z potřeby validace závěrů, které jsme získali na základě objektivních metod hodnocení tepelného komfortu termálním manekýnem.

 • Deutscher Holzmastenverband e. V

Únosnost dřevěných sloupů pro nadzemní vedení

Předmětem smluvní spolupráce je výpočetní analýza únosnosti dřevěných sloupů, které jsou určené pro nadzemní vedení. Získaný výsledek poslouží k optimalizaci návrhu vedení a detailu spojení jednotlivých dřevěných prvků.

 • Teco a.s.

Vývoj funkčního bloku PV- Forecast pro prostředí Tecomat Mosaic

V rámci smluvního výzkumu jsme navrhli funkční blok pro využití služby předpovědi intenzity slunečního ozáření PV – Forecast. Naše služba zpřístupňuje uživatelům automatů TECOMAT FOXTROT data předpovědi osvitu, teploty a srážek na následujících 48 hodin s hodinovým krokem. Tato predikce je určená pro fotovoltaické elektrárny a je možné jí s výhodou použít pro hospodaření s energií v rámci energeticky efektivních budov, které jsou vybavené fotovoltaickým zdrojem a baterií.

 • Magistrát města Kladna

Měření kvality vnitřního vzduchu v kladenských základních školách

V roce 2017 a 2018 jsme provedli komplexní měření kvality vnitřního vzduchu v 16 základních školách ve městě Kladně. Měření probíhalo v zimní sezóně, po dobu tří měsíců, kdy jsme vyhodnocovali kvalitu vnitřního vzduchu se zaměřením na koncentraci CO2, jeho vlhkost a teplotu. Pro přenos dat z měření byly využity bezdrátové technologie IoT. Zpracované výsledky měření vyhodnotíme v průběhu roku 2018.

 

Ze zakázek roku 2016

 • Město Kroměříž

Využití obnovitelných zdrojů energie

Pro město Kroměříž  jsme provedli analýzu možnostivyužití obnovitelných zdrojů energie, potenciálu snížení emisí a jejich možné podpory ze strany městského úřadu, a to jak informační, tak dotační, se zaměřením na  rodinné  domy,  bytové  domy  a  veřejné  budovy  ve  vlastnictví  města.  Na  základě  této  analýzy  jsme  vyhodnotili  dopad nasazení obnovitelných zdrojů energie v globálním  měřítku. Ze statistických  údajů jsme pro realistický vzorek provedli srovnání potenciálu ročních  úspor  emisí CO2 jednotlivých  obnovitelných zdrojů, doplněné potenciálem úspor ročních provozních nákladů.

 • Fénix Group a. s.

Posouzení  podmínek  tepelné  pohody  při  systémech elektrického vytápění 

V  laboratoři jsme analyzovali podmínky tepelné pohody při šesti systémech elektrického vytápění firmy Fénix. Stanovili jsme optimální výslednou teplotu pro dosažení tepelné pohody v obytném  prostředí, posoudili vnímání člověkem při různých stavech pomocí termálního manekýna a popsali proudění vzduchu v místnosti pomocí částicové  anemometrie.  Výsledky slouží k dalšímu rozvoji těchto systémů a jejich řízení pro dosažení tepelné pohody při nízké spotřebě energie.

 • Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)

Veřejná zakázka “Rekonfigurace ATS sálu”

Zanalyzovali jsme stav vnitřního prostředí, vypracovali odborné posudky a oponentury k navrženým variantám řešení provozního sálu. Navrhli jsme pracoviště řídícího letového provozu. 

 • Bova Březnice spol. s r. o.

Provedení a vyhodnocení mechanických zkoušek spojů dřevěných prvků

Připravili a vyzkoušeli jsme 35 vzorků se spoji dřevěných prvků  pomocí  úhelníků  podle  platných  norem. 
Cílem  těchto  zkoušek  bylo  zjištění  únosnosti  kování používaných  pro  spoje  dřevěných  prvků.  Provedli  jsme 
zkoušky u více druhů kování při různém směru namáhání a s různými typy spojení s dřevěnými prvky. Na základě 
těchto  zkoušek  se  stanovila  charakteristická  hodnota únosnosti zkoušeného kování a díky tomu vznikl podklad 
pro sestavení návrhových tabulek pro projektanty.

 • Kronospan ČR, spol. s r. o.

Analýza požární odolnosti desky OSB FIRESTOP


Hodnotili  jsme  požární  desku  OSB  Superfinish  ECO typu  OSB  3,  která  je  definovaná  normou  EN  300  jako 
nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí, opatřená patentově  chráněnou  požárně  odolnou  úpravou Pyrotite®
na jedné, popř. obou stranách. Oproti běžným deskám  na  bázi  dřeva  desky  OSB  Firestop  disponují lepší klasifikací v hodnocení reakce na oheň. Na základě zkoušky  a  následného  hodnocení  požární desky  jsme zjistili  podle  EN  13501-1, že  je  dosažena  třída  B-s1,d0. Povrchová  úprava  Pyrotite® se  skládala  z  protipožární látky na bázi oxidu hořečnatého vyztužené mřížkou ze skelných vláken o tloušťce 1,7 ± 0,3 mm.

 • Lesy České republiky, s. p. 

Možnosti  většího  uplatnění  dřevěných  vícepodlažních budov v porovnání se zděnými vícepodlažními budovami

Komplexně jsme posoudili možnosti většího uplatnění dřevěných vícepodlažních administrativních a obytných budov v porovnání se zděnými budovami. Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro větší uplatnění dřeva a dřevěných  materiálů při výstavbě  vícepodlažních budov. Komplexní analýza se týkala ekonomiky, stavební  technologie, ekologie,  požární odolnosti, energetické  náročnosti  a definice výhod a nevýhod vícepodlažních dřevěných konstrukcí.

 

Ze zakázek roku 2015

 • Národní park Šumava

Stavebně-energetická optimalizace objektu Březník

Zpracovali jsme stavebně-technické zhodnocení objektu v samém srdci Šumavy s hybridním autonomním systémem, který nabízí velkou šanci pro vytvoření unikátního projektu šetrného k životnímu prostředí za současného respektování nároků na pohodlí uživatelů dnešní doby. Kromě toho jsme také vytvořili návrh elektrického a tepelného hospodářství s ohledem na udržitelnost objektu a energetický profil budovy.

 • Škola Buštěhrad

Udržitelná výstavba

V rámci projektu rozšíření kapacit ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě jsme zapojili do procesu plánování učitele žáky i jejich rodiče tak, aby výsledný návrh odpovídal reálným potřebám a reagoval na současné problémy. Na základě zhodnocení výsledků diskusí a dotazníků a také objektivního měření parametrů budovy jsme vytvořili podmínky pro vytvoření komplexního konceptu rozvoje školy. Koncept, který je výsledkem soutěže, přesahuje hranice jednoho projektu a poslouží škole k účelnému investování prostředků v budoucích letech.

 • Fénix Group a.s.

Výzkum tepelné pohody v podmínkách paralelní klimatické kabiny

Provedli jsme analýzu tepelných podmínek prostředí při šesti druzích otopných ploch a dvou variantách regulace. Nyní probíhá hledání optimálních podmínek tepelné pohody při co nejnižší spotřebě energie jednotlivými plochami s využitím tepelného modelu člověka (thermal manikin).

 • Konzultační a návrhové služby pro Administrativní budovu v Jeseníku pro společnost STING project s.r.o.

Navrhli jsme systém řízení a monitorování provozu budovy pro nově stavěnou administrativní budovu společnosti Fénix Group a.s. Úložiště a vybrané spotřebiče budou automaticky řízeny na základě námi vyvinutých algoritmů, které jsou založeny na předpovědi počasí (PV Forecast) a predikovanému odběru budovy. 

 • Národní muzeum

Senzory pro měření vibrací

Společně s Metrostavem jsme navrhli a osadili budovu rekonstruovaného Národního muzea senzory pro měření vibrací, které kontinuálně monitorují vibrace a otřesy způsobené stavební činností.  Zvýšené vibrace by totiž mohly vést k prasklinám, trhlinám nebo ke statickému narušení budovy, ale díky našemu monitorovacímu systému je budova neustále pod kontrolou.

 • Loď SunRiver

Optimalizace palubního fotovoltaického zdroje

Plně solární loď SunRiver v roce 2015 proplula 4 500 km po evropských řekách, a to bez poruchy a bez jediné kapky paliva. Vše díky solárnímu systému, na jehož vývoji jsme se podíleli a jehož elektroniku jsme plně navrhli a realizovali.

 • FINEP

Optimalizace návrhu řadových rodinných domů, dvojdomu a bytového domu

Posoudili jsme stávající projekty pro rodinné domy a bytové domy z hlediska stavebního řešení, vnitřního prostředí a zdrojů energie. Z pohledu investic jsme navrhli zlepšení, které bylo finančně stejně nákladné. Zohlednili jsme při tom výhled požadavků na budovu pro příští roky a nasazení nezbytně nutných opatření oproti stávajícímu stavu.

 • Bova Březnice spol. s.r.o

Vývoj a testování úhelníků

S výrobcem tenkostěnného kování spolupracujeme na vývoji a testování úhelníků, které se používají pro spoje nosných prvků dřevostaveb. Úhelníky byly optimalizovány pomocí numerického modelu a následně experimentálně ověřeny. Výsledkem společného vývoje je inovovaný typ úhelníku, který má vyšší únosnost.  V současné době spolupracujeme na testování dalších úhelníků, třmenů a kotevních prvků.

 

Ze zakázek roku 2014

 • Československá obchodní banka, a. s

Dynamická simulace budovy centrály

Vypracovali jsme dynamickou simulaci energetického chování objektu centrály ČSOB v Praze 5, Radlicích. Ověřovali jsme parametry prostředí a optimalizaci zdrojů tepla a chladu. Simulovali jsme energetické bilance sálavého stropního chlazení s akumulační hmotou a tepelného čerpadla se zemními vrty.

 • Kronospan, spol. s r.o.

Požární zkoušky dvou konstrukcí stěn na REI 30 a REI 60

Spolupracovali jsme na vývoji nové OSB desky s protipožárním povlakem. Provedli jsme požární zkoušky a vyhodnocení příspěvku desek se speciální protipožární povrchovou úpravou k požární odolnosti dílců dřevostaveb.

 • OCZ Vrchlabí, a.s.

Měření atypického koncentrátoru na solárním simulátoru

S vrchlabskou společností, která vychází z tradic a zkušeností české Tesly a japonsko-německého Optrexu, jsme konzultovali měření a měřili v naší laboratoři na slunečním simulátoru - vnitřním testovacím zařízení s umělým sluncem.

 • Nevšímal, a.s.

Požární zkouška prosklené hliníkové stěny

Navrhli jsme, připravili, realizovali a vyhodnotili požární zkoušky hliníkové stěny se speciálním protipožárním sklem nadstandardních rozměrů 3 x 4,5 m. Zkoumali jsme vliv teploty na protipožární sklo v celé ploše stěny a stanovili požární odolnost konstrukce.

 • Heberger CZ, s.r.o.

Studie Ronal W06

Změřili jsme průtok spalin pecí na tavení hliníku v továrně Ronal a zjišťovali potenciál využití odpadního tepla. Měřili jsme průtok spalin, včetně dostupného množství tepla, inovativní nepřímou metodou a zhodnotili správnost navržení spalinového výměníku, který je v továrně nainstalován. 

 • Brownline B.V.

Systémy lokalizace pro podzemní horizontální vrtání

Dlouhodobě spolupracujeme s nizozemskou firmou Brownline na vývoji a výzkumu metod pro přesnou lokalizaci sond pro podzemní horizontální vrtání. Na principu generovaného a snímaného magnetického pole jsme v rámci spolupráce navrhli dva systémy pro lokalizaci podzemních vrtných souprav, které se v současné době využívají jako součást unikátního komplexního systému DrillGuide.  

 • Bytový dům U9

Implementace algoritmů prediktivní regulace

Díky našemu MPC modelu, který řídí vytápění bytového panelového domu v pražské ulici Seydlerova, bylo dosaženo 30 % snížení nákladů na energie v bytovém domě s více než 400 bytovými jednotkami. Optimalizovali jsme regulaci energetického minima – při uplatnění předpovědi počasí a vnitřního chování budovy.

 • Skanska Reality a.s.

Zpracování studie, posouzení projektu, popularizace a trendy developerských projektů

Nezávisle jsme posuzovali stávající opakovatelně realizovatelné bytové domy v lokalitách Modřany U cukrovaru, Vidoule Botanica a Uhříněves Romance. Navrhli jsme řešení pro lepší ohodnocení energetické náročnosti budov a na výhodnější využití solárních kolektorů pro předehřev teplé vody při výstavbě obdobných domů.

 • Loď SunRiver

Optimalizace palubního fotovoltaického zdroje

Optimalizovali jsme zisky z palubního fotovoltaického zdroje jachty SunRiver. Součástí optimalizace byla i simulace FV zisků a návrh nastringování panelů. Výsledkem optimalizace byl návrh zakázkového step-up měniče pro trakční baterii. V roce 2015 vyrobíme 20 prototypových kusů. V květnu 2015 se loď vydá na první plavbu po říčních tocích Evropy.

 • Dřevostavby Biskup, s.r.o.

Eliminace tepelných mostů

Zpracovali jsme posudek pro nestandardní řešení dřevostavby ve složitých klimatických a konstrukčních podmínkách. Zabývali jsme se difúzí vodní páry ve skladbě obvodového pláště, navrhli jsme technická řešení pro eliminaci tepelných mostů v patě dřevěné stěny a zamezení kondenzace vodní páry.

HQ ČSOB, RADLICE