Jste zde

Průmysl a soukromý sektor

  • Zakázkový výzkum a vývoj

Nabízíme specifický výzkum a vývoj komponent od stavebních konstrukcí, zařízení zajišťujících kvalitní vnitřní prostředí a monitoring zdraví obyvatel po inovativní energetické zdroje a systémy. Nabízíme energeticko-ekonomickou optimalizaci vyráběných prvků a zařízení i analýzu jejich provozní funkčnosti s využitím pokročilých simulačních metod.

  • Spolupráce na výzkumu a vývoji

Nabízíme kapacity našich expertů pro společné řešení projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

  • Grantové poradenství

Vyhledáváme grantové příležitosti v oblasti výzkumu a vývoje. Nabízíme spolupráci při podávání českých a mezinárodních grantových žádostí. Nabízíme partnerství na výzkumných projektech aplikovaného i základního výzkumu zaměřených na energetickou efektivitu a udržitelný rozvoj.

  • Zkoušení a diagnostika

Zkoušíme výrobky podle platných zkušebních norem, provádíme jak specifické zkoušky v našich laboratořích, tak provozní testování a diagnostiku zařízení v reálném provozu. Připravujeme podklady pro Evropské technické schválení výrobků (ETA) ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva. V laboratořích in-situ provádíme akreditované mechanické zkoušky, mezi něž patří zatěžovací zkoušky konstrukcí a mostů - statické a dynamické zkoušky všech nosných stavebních konstrukcí a jejich částí.

  • Úspory energie

Navrhujeme úpravy energetického hospodářství budov, analyzujme potenciál úspor výrobních technologií, využíváme odpadní teplo pokročilými technologiemi a  nabízíme poradenské služby v oblasti EPC (energy performance contracting).

  • Optimalizace provozu

Navrhujeme opatření pro optimalizaci energetického provozu technologie. Za využití pokročilých způsobů řízení technických systémů budov, snížení provozních nákladů při zvýšení efektivity provozu a kvality vnitřního prostředí v průmyslových provozech a budovách.

  • Energeticko-ekonomická posouzení

Nabízíme energetické analýzy pokročilými simulačními metodami s vazbou na investiční a provozní úspory komplexních technických systémů budov (vytápění, větrání, chlazení) a zdrojů energie (konvenční, obnovitelné, mikrokogenerace).

  • Komplexní osobní zdravotní systémy a asistivní technologie

Komplexně řešíme osobní zdravotní systémy eHealth založené na biologické zpětné vazbě (hardware i software). Máme bohaté zkušenosti s datovou cestou „čidlo -> mobilní přenos -> cloud server -> zpracování a reprezentace dat“ po HW i SW stránce. Toto řešení je univerzální a použitelné i pro nemedicínská data. Nabízíme telemedicínská řešení pro podporu zdravého stárnutí a domácí léčby nemocných současně s klinickým testováním v podmínkách inteligentního bytu.

  • Pokročilé nanomateriály

Nabízíme vývoj a podporu výroby kompozitních mikro a nanosystémů pro medicínské a technické aplikace.

  • Legislativní podpora

Poskytujeme poradenství v oblasti legislativy energetické náročnosti budov, plnění ekologických kritérií a dotačních programů v oblasti energetických úspor či spolupráce výzkumné sféry s podniky v oblasti inovací.