Jste zde

Laboratoř udržitelné výstavby

Posláním naší laboratoře je aktivně přispívat k udržitelnému rozvoji ve stavebnictví.

Zabýváme se problematikou udržitelné výstavby. Obohacujeme stávající postupy v rámci celého životního cyklu budov o široké spektrum funkčních, ekonomických, environmentálních, sociálních a kulturních požadavků.

Více informací:

Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
+420 224 356 711
sustainability [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Řešené oblasti

Šetrné budovy
 • Konzultujeme ekologické koncepty budov a pořádáme pro architektonické týmy interaktivní workshopy ukazující možné směry ekologického návrhu budovy
 • Navrhujeme řešení pro snižování uhlíkové stopy budov v celém životním cyklu
Dobrovolné certifikační nástroje a systémy environmentálního značení
 • Vyvíjíme certifikační systém SBToolCZ, jediný certifikační systém šetrných budov, který vychází z české legislativy. Umožňuje hodnocení komplexní kvality budov a prokázání environmentálních benefitů šetrných projektů
 • Provádíme posuzování životního cyklu budov a srovnávací studie environmentálních dopadů
 • Posuzujeme životní cyklus stavebních výrobků, které výrobcům umožňuje deklarovat environmentální vlastnosti formou environmentálního prohlášení o produktu (EPD)
Šetrné zadávání veřejných zakázek
 • Pomáháme státní správě při kvalitní a efektivní přípravě veřejných stavebních zakázek
 • Podporujeme státní správu konzultacemi a odbornými stanovisky při tvorbě dotačních programů
Zapojení všech aktérů – participace
 • Ve spolupráci týmem sociálních vědců zapojujeme veřejnost prostřednictvím participačních aktivit, které jsou adekvátní pro dané zadání
 • Při adaptacích či nejednoznačných záměrech provádíme klienty testovací fází 0, během které se vyjasňuje nejvhodnější způsob fungování místa, a pomáháme tak vytvořit kvalitní podklad pro zadání dalších prací
Chytrý a udržitelný rozvoj měst
 • Pomáháme integrovat modrou a zelenou infrastrukturu do stávajících územních plánů
 • Podporujeme municipality při kvalitním rozvoji veřejných prostranství a provádíme je procesem participativního navrhování
 • Vytvořili jsme sadu indikátorů pro chytrá města, pomocí kterých ve spolupráci se samosprávami tvoříme strategie a akční plány pro zlepšení života ve městech
Oběhové hospodářství
 • Vyhledáváme nejvýhodnější způsoby uplatnění druhotných surovin ve stavebních výrobcích a hodnotíme environmentální dopady recyklování ve stavebnictví
 • Spravujeme portál recyklujmestavby.cz, který informuje odbornou i laickou veřejnost o možnostech oběhového hospodářství ve stavebnictví

 

 

 

 

Vybavení

 • software pro modelování životního cyklu (SimaPro)

 • přístupy do databází environmentálních dopadů materiálů a výrobků (Ecoinvent)

 • vlastní nástroje pro hodnocení environmentálních dopadů konstrukcí a budov (SB ToolCZ aj.)

Kontakty