Jste zde

Budova UCEEB

Investor: České vysoké učení technické v Praze I  Autoři: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. arch. Tomáš Med I  Poradenství v oblasti nízkoenergetických budov: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. I  Generální projektant: Grebner, projektová a inženýrská kancelář  I  Technický dozor investora: NOSTA-HERTZ spol. s r.o. I  Generální dodavatel: Metrostav, a. s. I  Projekt: 2009–2012 I  Realizace: 2012–2014 I  Plocha pozemku: 19 500 m2 I  Zastavěná plocha: 3 960 m2 I  Užitná plocha: 5 040 m2 I  Obestavěný prostor: 32 350 m3 I  Náklady: 288 mil. Kč

  • Stavebně-energetická koncepce (prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.)

Budova UCEEB má velmi různorodé provozní požadavky, proto vytvoření její stavebně-energetické koncepce není úplně snadné. 

Budovu můžeme hodnotit i z pohledu nových legislativních požadavků na energetickou náročnost budov (Vyhláška 78/2013, která v českém prostředí realizuje požadavky známé evropské směrnice), i když se na ni z právního hlediska nevztahují: Obálka budovy odpovídá třídě B (velmi úsporná). Hodnota neobnovitelné primární energie bude zřejmě splňovat požadavek pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (závazné od roku 2018 pro budovy financované z veřejných prostředků), vzhledem ke značnému podílu kogenerační výroby tepla a elektřiny ve vlastním výzkumném zařízení a fotovoltaické instalaci. Bonusem je využitelnost části energie vyprodukované v souvislosti s některými experimenty. Vzhledem k různorodosti provozu budovy a charakteru experimentů bude vhodné se k detailnějšímu hodnocení vrátit po dvou až třech letech.  více ›

  • Architektonická koncepce (prof. Tomáš Šenberger, Ing. arch. Tomáš Med)

Hlavní hmotou budovy je 9 metrů vysoký blok testovací haly, ke které jsou na severní a východní straně připojeny nižší přízemní části se specializovanými laboratořemi a výukovou místností. Dominantu tvoří administrativní křídlo, položené na střechu laboratoří ve směru západ-východ jako dřevěný hranol se šikmo seříznutými čely. více ›

  • Energetická koncepce (doc. Ing.Tomáš Matuška, Ph.D.)

Pro experimenty v UCEEB bude typické testování v reálném měřítku, které umožní dosažení spolehlivých informací o funkčních parametrech materiálů, konstrukcí, navrhovaných energetických systémů a systémů inteligentního řízení, včetně jejich dopadů na kvalitu vnitřního prostředí budov, jakož i na životní prostředí. Jako součást centra byl proto navržen energetický systém, který slouží zároveň jako experimentální zařízení pro výzkum interakce zdrojů energie s vlastní budovou i s nadřazenou energetickou sítí. více ›