Jste zde

Atraktivní obec – Formulace zadání proměny veřejných prostranství

Věnovat se plánování a proměně veřejných prostranství se obcím vyplatí, protože:

 • jsou jejich nejviditelnější vizitkou a symbolem,
 • jejich podoba má dopad na místní ekonomiku,
 • mají přímý vliv na kvalitu života a spokojenost obyvatel.

Při plánování a proměně veřejných prostranství mohou představitelé obcí narazit na mnohá úskalí od nedostatečného důrazu na kvalitu zadání studie přes časovou náročnost procesu až po nedostatek odborných i personálních kapacit. Proto tým ČVUT UCEEB, který zpracoval Metodiku plánování veřejných prostranství malých obcí, nabízí představitelům obcí služby, které přispějí ke vzniku hodnotného veřejného prostranství a které jim ulehčí práci.

Formulace zadání proměny veřejných prostranství

Na ČVUT UCEEB věříme, že kvalita finálního návrhu i realizace proměny veřejných prostranství se odvíjí od kvality zadání. Za kvalitní zadání považujeme takové, jež vzniklo spoluprací řady odborníků, kteří se věnují veřejným prostranstvím (urbanista, krajinářský architekt, dopravní inženýr atd.), a bylo projednáno s dotčenými orgány státní správy. V neposlední řadě by mělo zohledňovat potřeby a pohledy místních, tedy lidí, kteří obec a její veřejná prostranství každodenně užívají. Podstatou veřejných prostranství je, aby byla využívána a všem dobře sloužila. Proto je (nejen) při plánování jejich proměny zásadní zapojit místní obyvatele, zástupce spolků, organizací i podniků.

Formulace zadání pro studii veřejných prostranství

Na základní expertní analýzu prostoru z pohledu různých odborností a prvotní rozhovor se zástupci obce budou navazovat tři základní aktivity:

 1. Zapojení místních do přípravy zadání – procházka po veřejných prostranstvích
 2. Komunikace s dotčenými orgány
 3. Formulace zadání týmem odborníků

Poznatky z těchto aktivit budou začleněny do jednoho výsledného dokumentu – Zadání studie, které bude sloužit jako podklad pro výběr zpracovatele/projektanta studie.   

Kdo formulaci zadání využije?

Tvorba zadání je určena osvíceným představitelům obcí, kteří:

 • zastávají názor, že v úvodu plánování mohou komunikováním svých záměrů s odborníky a předběžnými konzultacemi s dotčenými orgány předejít nepříjemným překvapením (neproveditelnost záměru kvůli nedostatečné kapacitě technické či dopravní infrastruktury atp.) v další fázi projektu, tedy při architektonickém návrhu veřejného prostranství,
 • chápou důležitost zapojení veřejnosti do plánování veřejných prostranství, která podle nich mají dobře sloužit různým skupinám místních, a snaží se proto zvolit vhodný způsob a načasování tohoto procesu,
 • chtějí prostřednictvím komunikace s odborníky, dotčenými orgány a obyvateli zajistit individuální přístup k proměně veřejného prostranství již v úvodní fázi plánování.

Jak celý proces probíhá?

Na základní expertní analýzu prostoru z pohledu různých odborností a prvotní rozhovor se zástupci obce budou navazovat tři základní aktivity:

1) Zapojení místních do přípravy zadání – procházka po veřejných prostranstvích
Dvouhodinová procházka představuje atraktivní způsob, jak zjistit pohledy a potřeby obyvatel a dalších uživatelů obecních veřejných prostranství a seznámit je se záměry obce.

Jak probíhá?

 • Procházka začíná jednoduchým hromadným hodnocením aktuálního stavu veřejných prostranství nad mapou obce (např. oblíbená a neoblíbená, problematická místa).
 • Účastníci procházky jsou následně rozděleni do několika skupin, v nichž pod vedením nestranného odborníka procházejí předem určená veřejná prostranství.
 • Během procházky:
  • je zjišťován vztah obyvatel k místním veřejným prostranstvím,
  • získán vhled do jejich vnímání a užívání obyvateli,
  • jsou mapovány klady, zápory a problémy prostranství i jejich paměť a historie.

2) Formulace zadání
Odborníci z ČVUT UCEEB zformulují zadání k danému veřejnému prostranství. K dispozici je celá řada specialistů na technická odvětví (urbanismus, krajinářská architektura, dopravní infrastruktura, veřejné osvětlení) i na nové technologie a inovace. Míra zapojení jednotlivých expertů bude odpovídat potřebám daného místa.

Jak probíhá?

 • Odborné zhodnocení místa a jeho potřeb i dalšího možného směřování, tzv. SWOT analýza.
 • Formulace zadání, které bude sloužit jako podklad pro zpracovatele studie.
 • Komunikace návrhu zadání se zástupci obce i dotčenými orgány.

3) Komunikace s dotčenými orgány
Zajištění společné schůzky s klíčovými dotčenými orgány, jejichž zástupci se budou vyjadřovat k návrhu veřejného prostranství v dalších fázích projektové dokumentace. Přítomni budou odborníci z ČVUT UCEEB i představitelé obce.

Jak probíhá?

 • Odborná schůzka bude vedena nad návrhem zadání.
 • Budou diskutovány klíčové body zadání dle jednotlivých odborností (například možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, požadavky na počty parkovacích stání či možnosti zklidnění dopravy v určitém úseku).  
Co získáte?
 •  Zadání, které se bude opírat o znalosti a zkušenosti řady odborníků ČVUT UCEEB.

 • Zadání, které bude projednané s dotčenými orgány, díky čemuž budou do budoucna minimalizována nepříjemná překvapení v podobě jejich nesouhlasu s navrženým řešením.

 • Odborné zapojení veřejnosti do přípravy zadání pod vedením socioložky a urbanistky, jež v komunikaci s veřejností vystupují jako nestranné facilitátorky, které udrží diskusi v mantinelech z hlediska tématu i případných emocí.

 • Stanete se informovanými představiteli obce, kteří mají dostatečný přehled o pohledu odborníků i dotčených orgánů na dané veřejné prostranství a zároveň naslouchají svým obyvatelům a jejich názorům a potřebám.

 od 50 000 Kč

V případě zájmu o vzdělávací aktivity kontaktujte Ing. arch. Martinu Sýkorovou na e-mailové adrese martina [dot] sykorova [at] cvut [dot] cz.