Jste zde

ZJISTILI JSME MOŽNOSTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ PRO SOUSTAVU CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

31.08.2022

Pro společnost ČEZ Teplárenská provedlo ČVUT UCEEB analýzu, jak nahradit stávající dodávku tepla z parovodu pro soustavu zásobování teplem obce 100% obnovitelným zdrojem kombinujícím kotel na biomasu a velkoplošnou solární tepelnou soustavu.

V rámci analýzy byly stanoveny rámcové investiční náklady a celková cena produkovaného tepla ze zdroje pro různou velikost solární soustavy. Pro další rozhodování byla doporučena varianta s hrubou plochou solárních kolektorů 3 000 m2 a objemem krátkodobé akumulace tepla 300 m3. Celkové pokrytí potřeby tepla doporučovanou variantou solární soustavy dosahuje kolem 17 %, zbylou produkci tepla zajištuje zdroj na biomasu.

Využitelnost solární soustavy byla zkoumána ve třech provedeních: s krátkodobou akumulací, s dlouhodobou (sezónní) akumulací tepla a s využitím tepelného čerpadla v sezónním zásobníku v kombinaci s kogeneračním zdrojem na bázi ORC. Parametrická analýza zjišťovala vhodnost plochých deskových kolektorů a trubkových vakuových kolektorů, optimální objem akumulačního zásobníku v poměru ke kolektorové ploše, a především provozní parametry (solární přínosy a pokrytí potřeby tepla).